Condicions de contractació
Condicions Fotografia i Vídeo. Política de pagaments de Produccions PiB. La política de pagament a continuació especificada té com a únic objectiu oferir les garanties totals d'un servei professional per als nostres clients, alhora que resulten una pràctica necessària per Produccions PiB i el seu equip de professionals. Contractació del Servei. Quan s'accepta el pressupost que se li ha enviat en resposta a una sol·licitud de servei, l'acceptació d'aquest pressupost implica l'acceptació de política de pagaments. Per poder garantir la reserva d'equips humans i tècnics per a la realització dels nostres serveis (vídeo, fotografia o qualsevol altre servei proporcionat per Produccions PiB) el client es compromet a abonar el pagament del 50% dels serveis per tal de reservar-ho amb totes les garanties. Fins que el pagament del 50% no es faci efectiu, el servei no estarà reservat i la disponibilitat per oferir el servei no estarà garantida, ni existirà cap compromís per la seva execució, en entendre per no complertes les normes de l'acord de servei. El 50% del servei restant s'ha d'abonar, després que el client hagi vist una còpia de les fotos en baixa resolució amb una marca d'aigua de Produccions PiB. Una vegada que el client realitza el pagament restant del servei, Produccions PiB realitza l'enviament de les fotografies en alta resolució, així com còpia de les mateixes a altres resolucions sol·licitades pel client. Serveis de Vídeo: Per als serveis de vídeo contractats pels nostres clients, l'empresa o persona contractant es compromet a liquidar el pagament del total del servei, un cop ha rebut còpia "la còpia final" del vídeo o vídeos en baixa resolució amb una marca d'aigua o codi de temps per al seu visionat. Un cop el client visualitza el treball realitzat, es compromet a abonar el pagament restant per rebre una còpia del treball final, sense marca d'aigua i en alta resolució. En cas d'imprevista i definitiva anul·lació de la cerimònia, o de renunciar els contractants a l'encàrrec, es compensa el lucre cessant amb la paga i senyal avançada. Si passessin 12 mesos des de la cerimònia, esdeveniment, sense que els contractants haguessin retirat el resultat de l'encàrrec, s'entendrà que hi renuncien així com a tots els imports avançats. De voler recuperar el reportatge un cop transcorregut aquest termini d'un any, els contractants hauran d'assumir, a més, el pagament dels interessos de demora des de la data fixada de pagament. Tot això sense perjudici de l'acció de reclamació de la quantitat pendent per l'encàrrec no pagat. És d'exclusiva responsabilitat dels contractants l'obtenció, si s'escau, dels drets sobre composicions musicals utilitzades en el reportatge audiovisual (Vídeo, DVD, Blu-Ray, mp3, mp4 o qualsevol altre format). El/la fotògraf/a s'obliga a conservar la feina a l'arxiu un mínim de 1 any per tal d'atendre eventuals comandes complementàries del client, i sense que això comporti cap responsabilitat per la seva pèrdua o deteriorament per causes fortuïtes o accidentals. Si per causa d'accident, robatori, meteorologia adversa o qualsevol altra circumstància aliena a la seva voluntat, el/la fotògraf/a no pot complimentar total o parcialment l'encàrrec, s'obliga a completar la part suspesa del reportatge en tot el que sigui factible i d'acord amb les condicions de l'encàrrec. Si per malaltia o per altres causes sobrevingudes de força major el/la fotògraf/a no pot atendre personalment l'encàrrec el dia indicat, s'obliga a garantir-ne la realització mitjançant la contractació al seu càrrec d'un/a professional de la seva confiança que el substitueixi. Els contractants autoritzen a Produccions PiB, a utilitzar alguna/es de les fotografies del reportatge de noces, o imatges del vídeo, perquè participi amb les mateixes en concursos, exposicions i publicacions en qualsevol format o suport. (Per exemple a la seva web, facebook, YouTube, Instagram, etc.) El termini de lliurament del treball serà el que el/la fotògraf/a consideri necessari per a la seva idònia edició i fins a un màxim de 12 mesos a comptar des de la data de l'esdeveniment. Suplement del 25% per als treballs realitzats a partir de les 21 hores i caps de setmana o festius. Suplement del 50% en els recàrrecs per urgència. S'aplicaran tarifes especials per a aquells treballs que suposin un risc físic o material (fotògraf/videograf i el seu equip). Els drets de les fotografies i/  vídeos són sempre del fotògraf, per cedir aquests drets els clients hauran d'abonar els drets de cessió segons tarifes i mai inferior a 3 hores mínim o al total de la factura per 15 vegades el seu import. Les hores que el fotògraf/videograf hagi d'esperar abans, durant o després de realitzar el treball aniran per compte del client, igual que desplaçaments i dietes.                                                                                                                                                           © Produccions PiB 2020
L'usuari reconeix i accepta que el portal i qualsevol programari utilitzat en connexió amb el portal contenen informació prioritària i confidencial que està protegida per les lleis de la propietat intel·lectual i industrial. Sense el consentiment exprés de Produccions PiB, l'usuari no pot modificar, arrendar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir o crear treballs derivats basats en el portal o el seu contingut. L'usuari no pot connectar el portal a una altra pàgina WEB, ni revendre ni redistribuir qualsevol part del portal, ni proporcionar accés a terceres parts al portal. No-llicència: Produccions PiB no concedeixen cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat ntel·lectual o industrial, o sobre qualsevol altres drets relacionats amb el portal o el seu contingut.                                                                                                                                                                                                                          © 2019 Produccions PiB
Castellano Castellano